کارآموزی و پروژه- اجرای کارهای عمومی ساختمان-در قالبdocx – در 50 صفحه

اجرای کارهای عمومی ساختمان
فایل کامل کارآموزی و پروژه- اجرای کارهای عمومی ساختمان-در قالبdocx – در 50 صفحه به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

اولين نيازطبيعي انسان غذا مي باشد زيرا انسان بدون خوراك قادربه ادامهحيات نيست .دومين نيازانسان مسكن مي باشد ومكاني كه در ان زندگي ميكندوفرزندانش را بزگ ميكند ودر ان به زندگي ادامه مي دهد.مسكن تنها به ساختمان مسكوني ختم نميشود بلكه شامل ساختمانهاي اموزشيودرماني واداري نيز ميباشد.به همين دليل تمام ارگانها ونهادها نيازمبرم بهساختمان دارند. در تاسيس يك ساختمان نيازبه همكاري مهندس عمران ومعماروتكنسينساختمان وحتي مهندس برق وتاسيسات نيز ميباشد به همين دليل رشته عمرانمرتبط با تمام رشته هاميباشد. برسسي آموخته ها وپيشنهادات:اصولا كارهايي راكه براي احداث يك ساختمان صورت ميگيرد بسيار گستردهميباشد وبه علت محدود بودن زمان كارآموزي نميتوان تمام كارهاي انجام شدهراديد و از نزديك لمس كرد.در اين مجموعه سعي شده است تاحدودي به بيان مراحل مختلف اجراازقبيل تخريب وآماده سازي زمين وتجهيزكارگاه وساختو اجراي بتن وقالب بندي وآرماتوربندي واجراي سقف تيرچه بلوك پرداختهشود. فصل دومتخريب:زمين احداث اين منزل مسكوني يك زمين صاف وهموارشده نبود بلكه يكساختمان فرسوده وكلنگي بود كه بايد تخريب ميشد.تخريب اين ساختمان در دومرحله صورت گرفت كه ابتدا سقف ان توسط كارگران تخريب شداما ديوارها وكف ان توسط لودرتخريب گرديد وپس ازآناقدام به خروج همه نخاله ها از محل كارگاه شد.قبل از اين مرحله اقدام به بريدن همه تيراهنهاي سقف توسط هوا برش شد وهمه درب وپنجره ها و تمام كابينتها وشيرآلات ولوله هاي آب از محل كارگاهخارج شد. دو حلقه چاه نيزدرمحل وجود داشت كه با شفته آهك وقلوه سنگ پر شد.رعايت اصول ايمني در تخريب:قبل از هر چيز بايد روش تخريب مشخص شود و كار براي عوامل اجراييشرح داده شود. تخريب در معابر عمومي بايد درمحوطه اي محصور بانرده هاي حفاظتي به ارتفاع دو متري انجام شود. كليه كارگران ميبايست مجهزبه كلاه ايمني باشند ودر ساعات غير كاري به هيچعنوان نبايد اقدام به برداشتن حصار كرد. تمامي راههاي عبورومرور افراد غير مسؤل به كارگاه بايد مسدود شود.به هيچ عنوان نبايد مسير ريزش آوار به عنوان مسيراصلي انتخاب شود ودرهنگام عمليات تخريب از اب براي ته نشين كردن غبار در محيط جلو گيريشود.البته در اجراي اصول ايمني درعمليات تخريب اين پروژه ازحصار و نردهبه علت خلوت بودن محيط استفاده نشد اما براي ايمني و اطمينان بيشترراههايورودي به صورت موقت مسدود شد وهمچنين از آب پاشي براي كم كردن گردوخاك استفاده شد. فصل سومتجهيز كارگاه:براي تجهيز كارگاه بايد مصالح وابزار مورد نيازبه كارگاه آورده شود.مصالحي مانند سيمان كه به دو صورت فله وپاكتي موجود ميباشددر كارگاهميبايست به نحوي درست انبار شود كه البته در اين پروژه بيشتر از سيمانپاكتي استفاده شد. روش نگهداري ازسيمان در قسمت بعد توضيح داده خواهد شد.براي جلوگيري از شلوغ شدن كارگاه معمولا موارد مصرف شن وماسه ازقبلپيش بيني ميشد وبه صورت روزانه به گارگاه منتقل ميشد. انباركردن سيمان:درموقع انبار كردن سيمان بايد دقت شود كه رطوبت هوا وزمين باعث فاسدشدن سيمان نشود.در اين پروژه براي انبار كردن پاكتهاي سيمان ابتدا تماميپاكتها برروي قطعات تخته كه بازمين حدود ده سانتيمتر فاصله داشت قرار دادهشد وكيسه ها در رديفهاي ده تايي روي هم چيده شد.علت اين كار اين است كه اگربيش ازده كيسه را روي هم قرار دهيم كيسه هايزيرين دراثر فشار زياد سخت شده ودرصورت نگهداري دراز مدت غير قابلمصرف خواهند شد واستفاده ازانها منوط به آزمايش سيمان خواهد بود.چنانچه سيمانهاي سخت شده به راحتي با دست پودرشوند قابل مصرف درقطعات بتني ميباشند درغير اينصورت سيمان فاسد شده وبراي اطمينان بيشترازفاسد شدن ان از آزمايشهايي استفاده ميكنند.بتني كه باسيمان فاسد شده ساخته ميشود باربر نبوده و نميتوان از ان در قطعاتاصلي ساختمان مانند تيرهاو ستونها وسقف استفاده كرد. چنانچه اين سيمانها كاملا فاسد نشده باشند ميتوان ازانها به عنوان ملات برايفرش موزاييك ويا اجراي بتن مگر استفاده نمود.اگر بخواهيم سيمان را براي مدت طولاني انبار كنيم بايد تا انجا كه امكان داردبا ديوارهاي خارجي انبارفاصله داشته باشد. البته چون در اين پروژه از سيمان پاكتي استفاده شد براي نگهداري پاكتها درفضاي بازپس از اينكه انها را بر روي چوبهاي تراورس قرار دادند روي انهارا با ورقه هاي پلاستيكي پوشانيدند تا از نفوظ رطوبت به انها جلوگيري شود. اگرسيمان به طرزصحيح انبارشود حتي تا يك سال بعد نيزقابل استفاده خواهد بود البته فقط ممكن است زمان گيرش آن قدري به تاخير بيافتد ولي درمقاومت28 روزه ان تاثيري نخواهد داشت. پياده كردن نقشه: پس از بازديد از محل اولين قدم در ساخت يك ساختمان پياده كردن نقشه ميباشدمنظور از پياده كردن نقشه انتقال نقشه ساختمان از روي كاغذ برروي زمين با ابعاداصلي است.بطوري كه محل دقيق پي ها وستونها وديوارها وزيرزمين هاوعرض پي ها روي زمين بخوبي مشخص باشد. همزمان با ريشه كني وبازديد ازمحل بايد قسمتهاي مختلف نقشه ساختمان مخصوصا نقشه پي كني كاملا مورد مطالعه قرارگرفته بطوري كه در هيچقسمت نقطه ابهامي وجود نداشته باشد وبعدا اقدام به پياده كردن نقشه بشود.بايد سعي شود حتما در موقع پياده كردن نقشه از نقشه پي كني استفاده شود. در انجام پياده كردن نقشه اين ساختمان كه پروژه من بود با توجه به كوچكبودن ساختمان از متر وريسمان استفاده شد. ابتدا محل كلي ساختمان روي زمين مشخص شد و بعد با كشيدن ريسمان دريكي ازامتدادهاي تعيين شده وريختن گچ يكي ازخطوط اصلي ساختمان تعيين شد .بعد از ان خط ديگر ساختمان را كه عمود بر خط اول ميباشد رسم شد. در اصطلاح بنايي استفاده از اين روش را 3-4-5- ميگويند.درصورت قناس بودن زمين ممكن است دوخط كناري نقشه برهم عمود نباشند در اين صورت يكي از خطوط مياني نقشه را كه حتما بر خط اول عمود استانتخاب ورسم مينماييم. ممكن است براي عمود كردن خطوط از گونياي بنايي استفاده شود دراين صورت دقت كار كار كمتر ميشود. در موقع پياده كردن نقشهبراي جلوگيري از جمع شدن خطاهها بهتر است اندازه ها را هميشه از يك نقطهاصلي كه آن را مبداء مي ناميم شروع وروي زمين منتقل مي نماييم . بعد از اتمام كار پياده كردن نقشه بايد حتما مجددا اندازه گذاري هاي نقشه پياده شده را كنترل نماييم.علت اين كار اين است كه حتي المقدوراز وقوع اشتباهات احتمالي جلوگيريشود. براي اينكه مطمئن شويم زوا ياي بدست آمده اطاق ها قائمه مي باشد بايد دوقطر هراتاق را اندازه گيري كنيم چنانچه مساوي بودند آن اتاق گونيا است . به اين كار اصطلاحا چپ وراست مي گويند.البته چنانچه در اين مرحله اطاقها3 الي 4سانتيمترنا گونيا باشد اشكالي ندارد زيرا با توجه به اينكه پي ها هميشهقدري پهن ترازديوارهاي روي آن مي باشد لذا در موقع چيد ن ديوار مي توان ناگونيايي ها را برطرف نمود. بطور كلي بايد هميشه توجه داشت كه پياده كردن نقشه يكي از حساسترين ومهمترين قسمت اجراي يك طرح بوده وكوچكترين اشتباه درآن موجب خسارتهاي فراوان مي شود .فصل چهارم: گودبرداری، پی كنی وپی سازیگودبردای در زمينه هايي انجام مي شود كه بايد تمام يا قسمتي از ساختمان، پايين ترازسطح طبيعي زمين احداث شو د . گاهي ممكن است عمق گودبرداري بنابر جنس زمين، به چندين متر برسد . گودبرداري معمولاً با وسايلي مانند بيل مكانيكي يا لودر صورت مي كيرد ودر صورت محدوديت زمين يا در دسترس نبودن ماشين آلات، اين كار با وسابل دستي مانند بيل وكلنگ وفرغون انجام مي گيرد.گود برداری در زمينهای نامحدودبراي گودبرداري اين گونه زمين ها از ماشين آلاتي مانند بیل مکانيكي ،لودر و … استفاده مي شود وخاك را با شيب مناسب برداشته وبا كاميون به خارج محوطه حمل مي گردد .چنانچه نياز به گودبرداري در عمق نسبتاً زياد باشد، اين كار در لايه هاي مختلف وبه تدريح انجام مي گيرد تا كف گود به عمق پيش بيني برسد .شيب ديوارهاي محل گودبرداري : براي جلوگيري از ريزش ديواره هاي محل گود برداری به داخل، معمولاً خاك برداری طوری صورت مي گيرد كه ديواره هاي كناري گود ،داراي شيب ملایمی باشد.گودبرداری در زمين های محدودگودهايي كه درمجاورت بناهاي موجود ايجاد مي شوند ، نبايد به هيچ عنوان به پايداری اين بناها چه در مرحله موقع اجرا وچه در مرحله نهايي آسيب وارد كنند .بعد از پياده كردن نقشه وكنترل آن در صورت لزوم اقدام به گودبرداري مي نمايددر موقع گودبرداري چنانچه محل گودبرداري بزرگ نباشد از وسايل معمولي استفاده مي گردد. براي اين كار تا عمق معيني كه عمل پرتاب خاك با بيل به بالا امكان پذير باشد عمل گودبرداري را ادامه مي دهند وبعد از ان پله ای ايجاد نموده وخاك حاصله از عمق پايين تري از پله را روي پله ايجاد شده، ريخته واز روي پله دوباره به خارج منتقل مي نمايند .براي گودبرداری های بزرگ استفاده از بيل وكلنگ مقرون به صرفه نبوده وبهتر است از وسايل مكانيكي مانند لودر وغيره استفاده شود . در اين گونه موارد خارج كردن خاك از محل گودبرداري وحمل آن به خارج از كارگاه معمولا از سطح شيب دار استفاده مي گردد.شمع بندی(تنگ بستن) بدنه های گود

 • طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک

  طرح فایل کامل طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک به همراه لینک دانلود دانلود فایل فصل اول : خلاصه ی طرح توجیهی فنی و اقتصادیفصل دوم : معرفی محصول طرح کسب و کار اشتغالزا ( business plan )آ- مقدمه طرح توجیهی…

 • طرح توجیهی طرحهاي تيپ گروه پزشكی و پيراپزشكی

  طرح توجیهی طرحهاي تيپ گروه پزشكی و پيراپزشكی فایل کامل طرح توجیهی طرحهاي تيپ گروه پزشكی و پيراپزشكی به همراه لینک دانلود دانلود فایل این طرح توجیهی در رابطه با طرحهاي تيپ گروه پزشكی و پيراپزشكی می باشد که بر…

 • بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري زابل و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه‌سازي

  پایان نامه فایل کامل بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري زابل و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه‌سازي به همراه لینک دانلود دانلود فایل مقدمهاجتماعات انساني از ديرباز پس از مورد استفاده قرار دادن منابع مختلف طبيعي موجود بر روی…

 • جزوه رنگرزی 1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  جزوه رنگرزی 1 فایل کامل جزوه رنگرزی 1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر به همراه لینک دانلود دانلود فایل جزوه رنگرزی 1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر رشته پلیمر-گرایش رنگجزوه درسی از کلاس دکتر مرادیانمناسب برای کنکور ارشد و نکات لازم

 • دانلود طرح توجیهی تولید پودر زعفران در کپسول

  طرح توجیهی پودر زعفران در کپسول فایل کامل دانلود طرح توجیهی تولید پودر زعفران در کپسول به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرحبررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول مالی منابع انسانی فضا و…