نقش مديريت استراتژيکي در رشد اقتصادي مناطق

نقش مديريت استراتژيکي در رشد اقتصادي مناطق
فایل کامل نقش مديريت استراتژيکي در رشد اقتصادي مناطق به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

1- مقدمه :هميشه پيشرفت اقتصادي منطقه اي به حفظ و افزايش درصد شغل ها
، محصولات ، توليدات ناحيه اي و ثروت کمک کرده است سياست ها و برنامه هايي که به
منظور دستيابي به اين اهداف ترتيب داده مي شوند در ثبات و شکل گيري حرفه ، سختي و
ملايمت سرمايه زيربنايي و سازماندهي مجدد آن تأکيد دارد هيچ از يک از اينها تغيير
پذير نيستند اما يک تجديد سازماني کيفي يا تغيير در تأثير نمايان آن ضروري است به
طرزي روزافزون تأکيد و تأثير بر ثبات شکل گيري و سياستهاي توسعه سرمايه بيشتر مي
شود و به همان ميزان به لحاظ محرک و انگيزه در تحکيم قدرت ، سرمايه سخت زيربنايي
کمتر مي شود علي الخصوص سياست توسعه اقتصادي مدرن و همزمان منطقه اي بر لزوم پيشرفت
و نوآوري ، روابط سرمايه گذاري و صنعت تکنولوژي اتحاد جمعي به لحاظ تلاش به منظور
حفظ و گسترش ميزان رقابت در مسير تحکيم و در نهايت حرفه ، بيشتر از سياستهاي زيربنايي
جذب و جوانب ، اهميت مي دهد به آن معنا که يک تغيير اساسي و عمده از مديريت
استراتژيک مناطق و سياستهاي در برگيرند.(ACS etal.2002) بايد صورت پذيرد.يکي از مهمترين و جالبترين سؤالاتي که امروزه در رابطه با
توسعه اقتصاد منطقه اي مطرح مي باشد اين است که چرا سياست و برنامه ريزي مرتبط با
آن در راستاي بررسي مجدد اتحاد يکپارچه ، روابط سرمايه گذاري ، پيوستگي صنعتي صنعت
تأثيرپذير و تکنولوژيکي عمل مي کند بخش ابتدايي اين مقاله به بررسي اين سؤال مي
پردازد سپس اين سياست جهت يابي في الفور ، بحث و با نمونه هايي آشکار مي شود و به
اين نقطه منتهي مي شود که حداقل دو فاکتور اوليه وجود دارند که پيشرفت نتيجه بخش،
امور سرمايه گذاري و ثبات سياست توسعه شکل گيري را تحت تأثير قرار خواهند داد
مشتمل بر رهبري استراتژيکي توسعه اقتصاد منطقه اي و لزوم دستيابي به اطلاعات مفيد
و کاملتر به منظور برنامه ريزي و تصميم گيري در اين راستا مي باشد يک خلاصه از تحليل
اخير در ارتباط با هدايت و رهبري و نقش آن در توسعه اقتصادي منطقه به منظور پراهميت
ساختن پيوستگي بالقوه سياست ارائه شده است چندين پاسخ جديد مورد بحث و بررسي در
رابطه با ايجاد آگاهي و اطلاعات ضرورت دارند که فراهم آوري شده اند نتايج را مي
توانيد در انتهاي پروژه مشاهده کنيد.2- سياست تغيير توسعه اقتصاد منطقه اي : دلايل (علتها) (2001) William & Stimson ، (2001)
8
kulkarni (2002) Stoujh etal و ديگران دريافته اند که اوايل قرن 20 و
اواخر قرن 21 شاهد بلوغ ناقص و زودرس يک تکنولوژي نماي جديد اول بصورت ترانزيستور
، سپس ريزپردازنده ، در همين روزهاي پيشين انتشار اخير با تکنولوژي روابطي ،
اطلاعاتي (ICT) و زيربناي
ارتباط از راه دور بوده است ICT اساساً داراي اطلاعات ذخيره و انتقال داده شد. مردمي به
منظور آگاهي بخشيدن به تمام دنيا مي باشد جهاني شدن ارتباط از راه دور در مسير رشد
و گسترش ICT تبادل و کنش متقابلي با احتمال خاصه هاي
موارد بحراني يا تقريباً رايگان ايجاد کرده است . (Andreteh 2001
, p.4) ، بنابراين ارزيابي دقيق و گسترده ICT اين زمينه را
فراهم مي آورد که مردم به دنبال دستيابي به اطلاعات باشند و همه چيز را در عمل و
حقيقت به نحوي که مقياس آن در چندين سال پيش قابل تصور نبوده است تجربه کنند.آگاهي همه جانبه و بهابخشيدن به نظريات علمي ، کشف و تشخيص
مؤثر که فرصت ها را به دنبال دارد به خصوص ، شرکتها و مؤسسات به سرعت به دنبال تعيين
و تشخيص عوامل متفاوت هزينه بودند و زمانيکه بحث پس انداز مطرح شد به عمليات اجرايي
پرداختند اين امر حداقل در پاسخ سياسي سيستميک را در اين بخش از ناحيه ها به همراه
داشت (2001 Audutseh) . مناطق ، هزينه هاي کمتري را به خود
اختصاص مي دهند اما کارگران کاآزموده به طرزي فزاينده ، عمليات توليدي سنتي را جدا
از کشورهايي با دستمزد بالا جذب مي کنند (بطوريکه در چين هزينه هاي حاشيه اي تلاش
و کار نزديک به صفر است ) و هزينه کشورهايي با دستمزد بالاتر هر چه بيشتر جايگزين
سرمايه گذاري ، زحمت و مشقت در راستاي حفظ اين امکانات مي شود بنابراين توجهي براي
رشد و گسترش اوليه مرحله جهاني شدن اقتصاد و پاسخهاي منطقه اي مربوطه را پيشنهاد مي
کند.همانطور که Audutseh  (4.p ، 2001) و ديگران
اشاره دارند ، جهاني سازي يک اجبار شايع نمي باشد بلکه تنها در جهت بهبود و پيشرفت
ICT تلاش مي کند تغيير سياسي در بخشهاي ديگر
جهان همچون اروپاي مرکزي ، شرقي ، چين ، هند و ويتنام به تحکيم مناطق غيرقابل
دسترس سابق منجر مي شود بطوريکه (گسترش و توسعه) امکانپذير شد و دسترسي را با کمترين
هزينه مقدور ساخت اما کار و زحمت واجد شرايط(مشروط) را افزايش داد.پاسخ به دستمزد بالاي کشورهاي توسعه يافته ، دو شکل پيدا
کرد يکي شتاب و عجله براي جايگزيني سرمايه ، يعني به خصوص تکنولوژي جانشين براي
کار و تلاش در جهت حفظ حداکثر توليدات سنتي و فعاليتهاي توليد و ساخت بود البته ،
اين امر در بعضي از مشاغل ضرر و زيان ايجاد مي کند اما نه در عمليات در حال اجرا و
؟ .مگر اينکه تفاوتهاي جهاني حقوق بيشتر از جايگزيني سرمايه که
تنها بصورت مقطعي مؤثر هستند بسيار زياد باشد اين روند تنها يک توجه و نگراني
مقدماتي پشت نمايش هاي اخير wto مي باشد.يک پاسخ نسبي در برگيرنده ، فعاليت در حال تغيير اقتصاد در
حقوق هاي بالا و صنايع کارمندي بالاتر مي باشد به معناي تغيير روند ثبات و شکل گيري
شغل در فشردگي تکنولوژي يا صنايع معرفتي است بنابراين ، دليل تصويب افزايش يک ثبات
در اتحاد ، يکپارچگي و سياست سرمايه گذاري جهت يافته مي باشد.
اسخ به دستمزد بالاي کشورهاي توسعه يافته ، دو شکل پيدا
کرد يکي شتاب و عجله براي جايگزيني سرمايه ، يعني به خصوص تکنولوژي جانشين براي
کار و تلاش در جهت حفظ حداکثر توليدات سنتي و فعاليتهاي در نتيجه ، ICT و جهاني سازي
کشورها با دستمزدهاي بالا و مناطقي براي تمرکز سياست توسعه اقتصادي ، در جهت ايجاد
حتي مشاغلي با دستمزد بالا پيش مي رود و حفظ محيطي که از طريق نوآوري و فعاليتهاي
کاملاً تکنولوژيکي به رقابت دست مي يابند . يعني اينکه در کجا و به چه لحاظ کشورهاي
توسعه يافته با حقوق بالا داراي امتياز قياسي مي باشند.بحث کلي
در شکل 1 و2 جايي که تکنولوژي پيشروي مي کند را به تصوير کشيده است (علي الخصوص ICT) بطوريکه براي سهيم شدن اوليه در جهت دستيابي به اطلاعات يا کاهش
ميزان آگاهي از محيط خارج ديده شده است قيمت فاکتور يا مابه التفاوت هزينه را منتج
مي شود و در عوض تجارت و منطقه دور از کرانه از کشورهاي توسعه يافته را افزايش مي
دهد . تغييرات سياسي و اجتماعي در اروپاي مرکزي و شرقي و در آسياي
جنوبي و شرقي (چين ، هند و ويتنام) خطر سرمايه گذاري در اين نواحي را کاهش مي دهد
اين روند باعث کاهش ميانگين و به خصوص هزينه هاي عامل حاشيه اي در انواع بسياري از
توليدات و ساختها مي شود چرا که شمار گستردگي هزينه پائين و کارگران کارآزموده
قابل دسترس مي باشد بنابراين تعدد موضع گيريها افزايش مي يابد و بيشتر کشورهاي
توسعه يافته تنها با دو استراتژي ناچيز باقي مي مانند ساخت ماشين آلات داخلي سرمايه
گذاري بيشتري را مي طلبد ، سرمايه در ايجاد درآمد بالا و صنايع کارمندي بيشتر نقش
دارد در دومي استراتژيها مورد پيگيري قرار گرفته اند بررسي و تمرکز کلي در انتهاي
اين مقاله مي باشد. رويارويي با دورنماي رقابتي که پيشتر بدان اشاره شده است
مناطق در بخش وسيعي پذيرفته شده اند و سياستهاي يکپارچه شکل گرفته و توسعه يافته
را تصويب مي کنند تئوري (شام پيتر 1942، 1936 ، کرزنر 1973) و تجربه (؟ 1979)
درباره مقوله اکثريت مشاغل جديد که در کمپانيهاي کوچک و شروع خطر و ريسکهاي مربوطه
ايجاد شده اند به بحث مي نشينند. در حاليکه در اين رابطه ، مجادله و اختلاف نظرهايي وجود
دارد (هريسون 1996) ، سخت است که برخلاف شواهدي که حاکي از ميزان سرمايه بالا مي
باشندبه بحث نشست ، يعني ، ريسک هاي جديد ، رشد و گسترش مشاغل در مناطق فوق العاده
تکنولوژيکي وقتي اتفاق مي افتد (آرمينگتون و آسهاي 2002) که درصد بالايي از رشد و
پيشرفت ديگري براي جلب توجه بيشتر را فراهم مي آورد بطوريکه بر سياستهاي ريسک پذير
اتحاد و يکپارچگي تمرکز مي کند. 3- تغيير سياست توسعه يافته اقتصاد منطقه اي : برخي از
ابزارهاي سياستي. با وجود تأکيد بر استراتژي کلي ثبات شکل گيري ، تنوع
ابزارهاي جديد سياستي و روشهاي ديگري را که در جهت تکميل و انجام اين امور تأييد
شده اند يک روش براي خلاصه کردن اين ابزار توسط اسيلر و ويکلين 1990) که اخيراً
ضرورتهاي در حال تغيير را تشخيص مي دهند پيشنهاد شده است آنها اين مجموعه از ابزار
را بصورت يک تقسيم تناوبي پيوسته از عوامل زيربنايي تنظيم شده توصيف مي کنند مطابق
با ارزيابي بالا ، آنها درباره رشد و گسترش اقتصاد و نوآوري اي که حاصل پيشرفت
روزافزون و تلاشهاي مکرر اقتصادي تکنولوژيکي مي باشد به بحث و گفتگو مي پردازند ديدگاه
آنها با يک فرضيه شروع مي شود مبني بر اينکه تکنولوژي اي که فعاليتهاي اقتصادي را
نشان کرده است واسطه اي و عموميت يافته مي باشد. چهار عنصر اصلي از اين مدلها وجود دارد :توانايي ، تکنولوژي
، سرمايه گذاري و آگاهي( شکل 3) ، اينها هر کدام در مجموعه هايي از شرايط محيطي که
در شکل 4 به تصوير کشيده شده اند بنا نهاده شده اند در عوض تحت فرضهاي سياسي عامه
و خاص و ابزارهاي ديگر (شکل 5) قابل ديدن مي باشند اين تقسيم به سختي در جهت عناصر
زيربنايي و سياستهايي که وابسته به پيشرفت و رشد فوق العاده صنايع مي باشند قابل
تحمل مي باشند همينطور ، از مدلهاي نامبرده مي توان در جهت تشخيص گزينه هاي سياسي
در نوآوري عملياتي و سرمايه گذاري و سياستهاي شکل گيري بهره گرفت و همچنين مي توان
از آنها در جهت ارزيابي و بررسي وقفه ايجاد شده در شرايط توليدي استفاده کرد.

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تیران و کرون (واقع در استان اصفهان)

  لایه مدل رقومی ارتفاعی فایل کامل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تیران و کرون (واقع در استان اصفهان) به همراه لینک دانلود دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی…

 • خصوصيات اكولوژيكي و زراعي سيستم هاي كشاورزي پايدار

  کشاورزی پایدار فایل کامل خصوصيات اكولوژيكي و زراعي سيستم هاي كشاورزي پايدار به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود پروژه بررسي خصوصيات اكولوژيكي و زراعيسيستم هاي كشاورزي پايداراین پروژه در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می…

 • پاورپوینت سازمان فضایی شهری

  دانلود پاورپوینت سازمان فضایی شهری فایل کامل پاورپوینت سازمان فضایی شهری به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات: فایل پاورپوینت سازمان فضایی شهری ، در حجم 65 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:فضا: نخستین تعریف فضا توسط…

 • پاورپوینت الهام پذیری از طبیعت در معماری

  دانلود پاورپوینت الهام پذیری از طبیعت فایل کامل پاورپوینت الهام پذیری از طبیعت در معماری به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت الهام پذیری از طبیعت در معماری،در حجم13 اسلاید.در این فایل به بررسی و معرفی انواع روش های…

 • پاورپوینت بررسی انواع روشهای متداول طرح روكش و روش های ارزيابی راه آسفالته

  پاورپوینت روشهای متداول طرح روكش فایل کامل پاورپوینت بررسی انواع روشهای متداول طرح روكش و روش های ارزيابی راه آسفالته به همراه لینک دانلود دانلود فایل شبكه راههاي آسفالته كشور به سرعت در حال گسترش است و توسعه سريع شبكه…