بررسی غائب مفقود الاثر، وضع حقوقي و قوانين مربوط به آن

تحقيق غائب مفقود الاثر
فایل کامل بررسی غائب مفقود الاثر، وضع حقوقي و قوانين مربوط به آن به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

موضوع مربوط به غايب مفقود الاثر ، وضع حقوقي و قوانين مربوطه به آن را به منظور پروژه تحقيقاتي خود انتخاب نموده‌ام . مساله غايبان مفقود الاثر ، در تمام نظام‌هاي حقوقي ، قوانين و مقررات كشورها ، دكترين حقوقدانان و عقايد علماي مذهبي ريشه دارد . قدمت و سابقه اين موضوع به بدو پيدايش جوامع بشري بر مي‌گردد . با وجود وضع قوانين و مقررات متعدد در اين زمينه هنوز هم با مسائل و مشكلات حقوقي روبرو هستيم . جنگ ، يكي از عواملي است كه در پيدايش اين پديده نقش دارد. مساله جنگ تحميلي در اوايل انقلاب اسلامي به طرفيت عراق و متحدان اروپايي و آمريكايي وي گريبانگير جامعه‌ اسلامي ما شد .افزايش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق ) ، مشكلات حقوقي پيش روي خانواده آنها و وضعيت اموالشان موجب شد با وجود اينكه چندين سال از پايان جنگ مي‌گذرد هنوز هم به اين موضوع به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در اين برهه از زمان در اولويت ويژه براي مطالعه و تدقيق قرار دارد پرداخته شود . در ايران قانون مدني مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغايت 1030 ، و همچنين قانون امور حسبي مصوب 2 تير ماه 1319 و اصلاحات بعد آن ، از ماده 126 لغايت ماده 161 را به غايب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند ، البته چند ماده‌اي نيز در قانون مدني در باب طلاق و ارث وجود دارد كه به مسئله غايب مفقود الاثر مي‌پردازد .مقدمه 1تقسيم مطالب 6باب نخست – كلياتتقسيم موضوع 8فصل يكم – تعاريف 101) علل غيبت و حكم غايب 102) امور مالي غايب 153) غايب و بقاي زوجيت 174) غيبت و حكم دادگاه 185) تعريف غايب مفقود الاثر و تفكيك آن از مفاهيم مشابه (‌غايب مجهول المكان ومفقود) 186) عناصر تحقق مفهوم حقوقي غيبت 21فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غايب مفقود الاثر 22گفتار يكم – قانون مدني و امور حسبي 22گفتار دوم – قوانين متفرقه 25باب دوم – وضع حقوق مالي غايبتقسيم موضوع 28فصل يكم – وضع حقوقي غايب قبل از نصب امين 31گفتار يكم – وضع حقوقي غايب قبل از مداخله دادستان و نصب امين 31بنديكم – اداره فضولي اموال غايب 31بنددوم – اداره اموال غايب به وسيله نماينده قراردادي 32الف – دخالت وكيل 32ب- اقدام وصي 34بند سوم – اداره اموال غايب به وسيله نماينده قانوني 35گفتار دوم – وضع حقوقي غائب پس از اطلاع مقام قضايي تا نصب امين 361- حدود مسئوليت و صلاحيت محلي دادستان 362- مسئول جبران خسارت وارده به اموال غايب 393- وضع ايرانيان غايبي كه در خارج اموالي دارند 39فصل دوم – مرحله تعيين امين 41تقسيم فصل 41گفتار يكم – هدف ،شرايط كلي و مفهوم امانت 441- هدف از نصب امين 442- موارد تعيين امين 443- معناي امانت 474- شرط ضمان 51گفتار دوم – تقاضاي تعيين امين و مرجع صالح 531- متقاضي تعيين امين 532- طريق درخواست تعيين امين 543- وظايف دادگاه و نحوه انتخاب امين 574- نصب امين درخارج از ا يران 645- ضم امين و موارد آن 656- تعيين امين موقت 677- تعيين ناظر 678- تعدد امنا و نظار 689- قبول امين يا ناظر و دستور دادگاه 70گفتار سوم – شرايط امين ، اولويت‌ها 70الف – شرايط امين 70ب- اولويت‌هاي نصب امين 73گفتار چهارم – اختيارات ، وظايف و مسئوليتهاي امين 741- شروع وظايف و حدود اختيارات امين غائب 742- تنظيم صورت جامع از كليه اموال قبل از مداخله 753- نگهداري و اداره اموال 774- فروش اموال ضايع شدني 785- فروش اموال منقوله غير لازم 816- منع فروش و رهن اموال غير منقول 847- ترتيب پرداخت ديون و نفقه زوجه و اقارب 868- نمايندگي امين از طرف غایب در دعاوی 899- تقسيم سهم الارث غائب 9010- دخالت در مهر و موم‌ تركه مورث غائب و رفع آن 9311- درخواست تحرير تركه مورث غايب 9412- پرداخت هزينه‌ها 9513- صلح دعاوي 9714- تحويل دادن اموال پس از زوال سمت 97گفتار پنجم – حقوق و مسئوليت‌هاي امين 98بند يكم – حقوق امين 98الف – حق الزحمه امين و مرجع صالح در تعيين حق الزحمه 98بند دوم – مسئوليت‌هاي امين 99الف- مسئوليت مدني 99ب- مسئوليت كيفري 101گفتار ششم – عزل امين 1021- موارد عزل امين 1032- نحوه رسيدگي و مرجع صلاحيتدار در عزل امين 1043- پايان دوره امانت و نظارت 105فصل سوم – تصرف موقت ورثه در اموال غايب 106تقسيم فصل 106گفتار يكم – اركان ماهوي حق ورثه نسبت به اموال غايب 1071- مفهوم ورثه 1072- مفهوم تصرف موقت 109گفتار دوم – شرايط تصرف موقت ورثه در اموال غايب 1101- موارد اجراي اين مرحله 1102- شرايط درخواست تصرف موقت اموال غايب از دادگاه 1133- دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال 1134- نحوه رسيدگي به درخواست تصرف موقت اموال 1155- اختيارات و وظايف ورثه 118باب سوم – حكم موقت فرضي غايب و دادن اموال به تصرف قطعي ورثهتقسيم موضوع 121فصل يكم – اقسام موت و مبناي حكم موقت فرضي غايب 122گفتار يكم – اقسام موت و حقيقت ماهوی آن 1221- اقسام موت 1222- موت حقيقي 1223- موت حكمي 1234- موت فرضي 125گفتار دوم – ترديد در مرگ انسان و حكم آن 127بند يكم – قاعده فقهي 127بند دوم – حقوق موضوعه 128الف – قانون مدني 128ب- امارات قانوني 129ج – بررسي امارات قانوني و قضايي 130فصل دوم – صدور حكم و آثار آن 131تقسيم فصل 131گفتار يكم – مقدمات و شرايط صدور حكم موت فرضي 1331- متقاضيان حكم 1332- دادگاه صالح براي صدور حكم موت فرضي 1333- شرايط شكلي درخواست 134گفتار دوم – نحوه رسيدگي دادگاه 1351- تكاليف دادگاه پيش از صدور حكم 1352- حكم دادگاه و مندرجات آن 1383- ابلاغ حكم و تجديد نظر در آن 139گفتار سوم – سوابق فقهي 1401- لمعه – شهيد اول 1402- قواعد – علامه حلي 1413- مختصر المنافع – محقق حلي 141گفتار چهارم – آثار حكم موت فرضي 1421- آثار حكم در امور مالي و غير مالي 142فصل سوم – الغاي حكم موت فرضي و بازگشت غايب 144گفتار يكم – آثار كشف زنده بودن غايب 144- ابطال حكم موت فرضي 144بند اول – تاثير بازگشت غايب در اموال 144الف – وضع منافع و نمائات 144ب- وضع اموال مصرفي و تلف شده 145 بند دوم – تاثير بازگشت غائب در عقد نكاح 146الف – بازگشت زوج غايب 146ب- بازگشت زوجه غايب 146باب چهارم – وضعيت خانواده‌ غايبتقسيم موضوع 148فصل يكم – تكليف زوجه غايب 149گفتار يكم – ترك زندگي خانوادگي توسط زوج و مقايسه آن با مفهوم غيبت 149گفتار دوم – درخواست زوجه مبني بر صدور حكم موت فرضي براي انحلال نكاح 1511- متقاضي صدور حكم 1512- عده زوجه غايب 1533- بازگشت غايب پس از صدور حكم موت فرضي 153گفتار سوم – درخواست طلاق از ناحيه زوجه و آثار آن 1541- شرايط درخواست طلاق 1542- عده زوجه غايب 1553- نفقه زوجه در ايام عده 1564- وضعيت توارث گفتار چهارم – مطالعه تطبيقي در مورد غايب مفقود الاثر شدن زوج و وضعيت زوجه در بين اقليت‌هاي مذهبي و مقايسه آن با حقوق ايران 1581- آيين يهود 1582- ارتدوكس 1593- دين زرتشت 1614- ارامنه گريگوريان 163نتيجه 165كليد واژه 170پيوست‌ها 171پيوست يكم – نمونه‌هايي از رويه عملي محاكم 172پيوست دوم – اهم مسائل پيرامون غايب مفقود الاثر 179فهرست منابع و مآخذ 183

 • تبلیغات و بازاریابی و پایه ها آن و روش های عمده در تبلیغات

  تبلیغات و بازاریابی فایل کامل تبلیغات و بازاریابی و پایه ها آن و روش های عمده در تبلیغات به همراه لینک دانلود دانلود فایل محصول: محصول به معنای ترکیبی از کالاها و خدماتی است که کمپانی به بازار مورد نظرش…

 • حسابداری بروس اوراق بهادار به همراه فایل اکسل

  تحقیق بروس اوراق بهادار فایل کامل حسابداری بروس اوراق بهادار به همراه فایل اکسل به همراه لینک دانلود دانلود فایل بخشی از متن اصلی :چکیده:بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما، محل…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چالوس (واقع در استان مازندران)

  نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها فایل کامل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چالوس (واقع در استان مازندران) به همراه لینک دانلود دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چالوسدر جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان-…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بوئین زهرا (واقع در استان قزوین)

  لایه مدل رقومی ارتفاعی فایل کامل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بوئین زهرا (واقع در استان قزوین) به همراه لینک دانلود دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بوئین زهرانقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است…

 • دانلود گزارش کارآموزی كاشي چيني ايران

  کارآموزی كاشي چيني ايران فایل کامل دانلود گزارش کارآموزی كاشي چيني ايران به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی در كاشي چيني ايرانگزارش کارآموزی در كاشي چيني ايراندسته : سرامیکقیمت : 5سایت مشابه :--در زیر به مختصری ازعناوین…